Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Uptaker s.r.o. IČ: 11767383, se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku Městské ho soudu v Praze, vedená pod sp. zn. C 354255
 2. Dále jen: „správce“ nebo “Uptaker s.r.o.”
 3. Kontaktní údaje správce jsou:

e-mail: info@uptaker.com

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 1. Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště, datum narození);
 2. Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 3. elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
 4. údaje potřebné k vyřízení Vaší poptávky, uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a námi a poskytování objednaných služeb;
 5. další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s vyřizováním Vaší poptávky, uzavřením a plněním smlouvy mezi Vámi a námi a poskytováním objednaných služeb.

Vaše osobní údaje můžeme na základě níže uvedených právních důvodů použít zejména k následujícím účelům:

Účel zpracování
Právní důvod zpracování
K vyřízení Vaší poptávky, uzavření a plnění uzavřené smlouvy. Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.
K odpovědi na Vaše žádosti či dotazy. Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.
K odpovědi na Vaše dotazy prostřednictvím naší telefonní infolinky. Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.
K poskytnutí služeb, o které jste požádali. Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.
K Vaší registraci na našich internetových stránkách. Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.
K odběru novinek (zasílání informací o našich akcích, slevách a novinkách na Váš e-mail). Vás předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.
Ke zjišťování Vaší spokojenosti s provedeným nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Oprávněný zájem.
K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu. Oprávněný zájem, k zajištění lepšího poskytování našich služeb.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebudeme schopni vyřídit Vaši poptávky, nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a Uptaker s.r.o. a ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již uděleny souhlas kdykoliv odvolat bez jakých jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu Uptaker s.r.o. a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
  • zajišťující účetnictví

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Uptaker s.r.o., máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Dále nás můžete požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.09.2021.